प्रथम नगर सभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै- नगर प्रमुख