आ.व. ०७५/०७६ को वार्षिक योजना तर्जुमा (वडा स्तरिय) कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना ।