नतिजा प्रकाशन सम्वन्धि सूचना ।                                                                                                                                    करारमा गणक आवश्यकता सम्वन्धित सूचना ।

छोटो सुची (Short List) प्रकाशन सम्‍बन्धमा ।