नतिजा प्रकाशन सम्वन्धि सूचना ।                                                                                                                                    करारमा गणक आवश्यकता सम्वन्धित सूचना ।

प्रथम नगर सभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै- नगर प्रमुख