नतिजा प्रकाशन सम्वन्धि सूचना ।                                                                                                                                    करारमा गणक आवश्यकता सम्वन्धित सूचना ।

साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र पकेट तथा व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र ब्लक निर्माणको लागि प्रस्ताव आव्हान गरिएको सुचना ।