नतिजा प्रकाशन सम्वन्धि सूचना ।                                                                                                                                    करारमा गणक आवश्यकता सम्वन्धित सूचना ।

शिवराज नगरपालिकाको कार्यालयबाट नगरको सडक क्षेत्र व्यवस्थित गर्ने सम्‍बन्‍धि सूचना