Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
जेदुराम पन्थी ना.सु वडा नं. १० र ११ को वडा कार्यालय लालपुर र थुन्हिया ९८४७०३७४००
प्रेम वली खरिदार वडा नं. ९ को वडा कार्यालय भगवानपुर शिवगढी ९८५७०१४५८५
रामफल चौधरी सहायक चौथो वडा नं. ११ को वडा कार्यालय थुन्हिया ९८४७०४२७७६
सिताराम कोहार सहायक चौथो वडा नं. ९ को वडा कार्यालय भगवानपुर शिवगढी
शिव कुमार गिरी सहायक चौथो वडा नं. १० को वडा कार्यालय लालपुर
दिनेश कोहार कार्यालय सहयोगी वडा नं. ९ को वडा कार्यालय भगवानपुर शिवगढी
मंगरे यादव कार्यालय सहयोगी वडा नं. ११ को वडा कार्यालय थुन्हिया