Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
जेदुराम पन्थी ना.सु वडा नं. १० र ११ को वडा कार्यालय लालपुर र थुन्हिया ९८४७०३७४००
प्रेम वली वडा सचिव वडा नं. ९ को वडा कार्यालय भगवानपुर शिवगढी ९८५७०१४५८५
रामफल चौधरी वडा सचिव वडा नं. ११ को वडा कार्यालय थुन्हिया ९८४७०४२७७६
सिताराम कोहार वडा सचिव वडा नं. ७ को वडा कार्यालय जवाभारी ९८०७५२४०८८
शिव कुमार गिरी वडा सचिव वडा नं. १० को वडा कार्यालय लालपुर ९८१७४४०९६१
दिनेश कोहार कार्यालय सहयोगी वडा नं. ९ को वडा कार्यालय भगवानपुर शिवगढी
मंगरे यादव कार्यालय सहयोगी वडा नं. ११ को वडा कार्यालय थुन्हिया
कर्मचारी लेखा अधिकृत कृष्ण प्रसाद ज्ञवाली