नतिजा प्रकाशन सम्वन्धि सूचना ।                                                                                                                                    करारमा गणक आवश्यकता सम्वन्धित सूचना ।

कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
शेषकान्त पौडेल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ९८५७०८६१११ / ९८५७०१४५८०
जेदुराम पन्थी ना.सु वडा नं. १० र ११ को वडा कार्यालय लालपुर र थुन्हिया ९८४७०३७४००
शान्ति प्रसाद सुवेदी ना.सु पञ्जिकरण शाखा ९८५७०१४५८७
मोहन के.सी. सव.इन्जिनियर योजना शाखा / प्राविधिक शाखा ९८५७०४५८२२
प्रकाश वि.क. कम्प्युटर अपरेटर कम्प्यूटर शाखा / सामाजिक विकास शाखा bkprakash65@gmail.com ९८५७०१४४९९
छठ्ठिराम यादव वडा सचिव वडा नं. १ र २ को वडा कार्यालय बेलौती शिवपुर ९८४७०८५७४९
प्रेम वली वडा सचिव वडा नं. ९ को वडा कार्यालय भगवानपुर शिवगढी ९८५७०१४५८५
सावित्री थारु वडा सचिव वडा नं. ३ र ४ को वडा कार्यालय खरेन्द्रपुर ९८४७२८४१०४
रामफल चौधरी वडा सचिव वडा नं. ११ को वडा कार्यालय थुन्हिया ९८४७०४२७७६
सिताराम कोहार वडा सचिव वडा नं. ७ को वडा कार्यालय जवाभारी ९८०७५२४०८८
शिव कुमार गिरी वडा सचिव वडा नं. १० को वडा कार्यालय लालपुर ९८१७४४०९६१
राम प्रसाद चौधरी वडा सचिव वडा नं. ५,६,७ र ८ को वडा कार्यालय चन्द्रौटा ९८४७२११६१६
शिव पराजुली अ. सव-इन्जिनियर योजना शाखा ९८५७०१४४६१
तारा प्रसाद भण्डारी अ. सव-इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८४७०४५७३३
राम बहादुर खड्का खरिदार पंजिकरण शाखा ९८०५४८३६७७
हरिनारायण यादव हलुका सवारी चालक ९८१६४००२८७
रामचन्द्र धोवी कार्यालय सहयोगी वडा नं. ५,६,७ र ८ को वडा कार्यालय चन्द्रौटा ९८४७२०६८७६
दिनेश कोहार कार्यालय सहयोगी वडा नं. ९ को वडा कार्यालय भगवानपुर शिवगढी
रामतिरथ यादव कार्यालय सहयोगी न.पा. कार्यालय चन्द्रौटा ९८०७५५१६८८
रामरति धोवि कार्यालय सहयोगी वडा नं. ३ र ४ को वडा कार्यालय खरेन्द्रपुर ९८४७२५९३६१
सुग्रिम रैदास कार्यालय सहयोगी न.पा. कार्यालय चन्द्रौटा ९८१७४९२२४९
धर्म बहादुर के.सी. कार्यालय सहयोगी वडा नं. १ र २ को वडा कार्यालय बेलौती शिवपुर ९८१५४७७४७१
मंगरे यादव कार्यालय सहयोगी वडा नं. ११ को वडा कार्यालय थुन्हिया
कर्मचारी लेखा अधिकृत कृष्ण प्रसाद ज्ञवाली
कृष्ण प्रसाद ज्ञवाली लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा ९८४१७६०५४७