नतिजा प्रकाशन सम्वन्धि सूचना ।                                                                                                                                    करारमा गणक आवश्यकता सम्वन्धित सूचना ।

वडा तथा नगर स्तरिय योजना अन्तरगत स्वीकृत भएका दरभाउपत्र दाताहरु सम्बन्धी सुचना ।