" हामिले तिरेकाे कर हाम्रौ लागी ,सुन्दर र समुन्त शिवराज नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि"       " हामिले तिरेकाे कर हाम्रौ लागी ,सुन्दर र समुन्त शिवराज नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि"  "            " हामिले तिरेकाे कर हाम्रौ लागी ,सुन्दर र समुन्त शिवराज नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि" 

७ नं. वडा, जवाभारी

क्र स  नाम पद वडा सम्पर्क
श्री अनुप कुमार चाैधरी     वडा अध्यक्ष  ०७ 9857055321     
श्री इस्वरी अहिर  महिला सदस्य  ०७  
श्री किनमती रैदास दलित महिला सदस्य  ०७  
श्री सफिर मुसलमान  खुला सदस्य  ०७ 9816448283
श्री वेचु अहिर  खुला सदस्य ०७  
श्री सिताराम कोहार वडा सचिव ०७ 9807524088