" हामिले तिरेकाे कर हाम्रौ लागी ,सुन्दर र समुन्त शिवराज नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि"       " हामिले तिरेकाे कर हाम्रौ लागी ,सुन्दर र समुन्त शिवराज नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि"  "            " हामिले तिरेकाे कर हाम्रौ लागी ,सुन्दर र समुन्त शिवराज नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि" 

दरभाउ पत्र छनौट आशयको सूचना ठेक्का नम्बर ०४/०७३/०७४

दरभाउ पत्र छनौट आशयको सूचना ठेक्का नम्बर ०४/०७३/०७४