नतिजा प्रकाशन सम्वन्धि सूचना ।                                                                                                                                    करारमा गणक आवश्यकता सम्वन्धित सूचना ।

कृषि समुह दर्ता नविकरण तथा सुचिकरण सम्बन्धी सुचना ।