" हामिले तिरेकाे कर हाम्रौ लागी ,सुन्दर र समुन्त शिवराज नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि"       " हामिले तिरेकाे कर हाम्रौ लागी ,सुन्दर र समुन्त शिवराज नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि"  "            " हामिले तिरेकाे कर हाम्रौ लागी ,सुन्दर र समुन्त शिवराज नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि" 

३ नं. वडा, खरेन्द्रपुर

क्र स  नाम पद वडा सम्पर्क
श्री टेकलाल सपकाेटा  वडा अध्यक्ष  ०३ 9857055504     
श्री सनिता कलवार महिला सदस्य  ०३ 9821465821
श्री झगी कुमारी सुनार  दलित महिला सदस्य  ०३ 9847295233
श्री श्यामलाल थारु खुला सदस्य  ०३ 9847042783
श्री बुझाउन थारु  खुला सदस्य ०३ 9747016221
श्री नारायण पंगेनी वडा सचिव ०३ 9881184530