" हामिले तिरेकाे कर हाम्रौ लागी ,सुन्दर र समुन्त शिवराज नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि"       " हामिले तिरेकाे कर हाम्रौ लागी ,सुन्दर र समुन्त शिवराज नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि"  "            " हामिले तिरेकाे कर हाम्रौ लागी ,सुन्दर र समुन्त शिवराज नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि" 

६ नं. वडा, विरपुर

क्र स  नाम पद वडा सम्पर्क
१  श्री सन्तरी प्रसाद चाैधरी     वडा अध्यक्ष  ०६ 9857055297     
श्री विष्णु कहाँर  महिला सदस्य  ०६ 9817516308
श्री गम्मी रैदास  दलित महिला सदस्य  ०६ 9821431569
श्री विजय कुमार यादव  खुला सदस्य  ०६ 9805483984
श्री बुधइ कुर्मि चाैधरी  खुला सदस्य ०६ 9807480323
श्री राम प्रसाद चौधरी वडा सचिव ०६ 9847211616